INFOGRAPHICS

Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2020
Thứ sáu, 31/7/2020

Các thông tin khác:
 

Kinh tế xã hội 04 tháng đầu năm 2020

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 4 tháng đầu năm 2020 chịunhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến thị trường xuất nhập khẩu bị...

Các bước doanh nghiệp tự kê khai thông tin trong điều tra doanh nghiệp năm 2020

Điều tra doanh nghiệp năm 2020 sử dụng phương pháp điều tra trực tuyến, doanh nghiệp tự kê khai trên bảng hỏi điều tra điện tử thay cho phiếu giấy...

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 (ĐVT:%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp +19,84
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng -1,59
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2020* -0,24

*: So tháng trước

Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 9 năm 2020
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 29/9/2020
Chỉ số giá tiêu dùng  29/9/2020
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2020 29/9/2020