Thứ ba, Ngày 21 Tháng 5 Năm 2019 - 4:34 AM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Phương pháp điều chỉnh quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

1. Cơ sở pháp lý

Thực hiện Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm biên soạn số liệu GDP cho toàn quốc và số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP). Tổng cục Thống kê đã chính thức biên soạn và công bố GRDP cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bắt đầu từ tháng 5 năm 2017. Xem xét quy mô GDP của toàn quốc trong mối liên hệ với tổng GRDP đã bổ sung cách tiếp cận chi tiết và đầy đủ hơn khi phân rã chỉ tiêu này theo địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau hai năm thực hiện, về cơ bản chênh lệch giữa tốc độ tăng của GDP và GRDP đã dần khắc phục. Tuy nhiên vẫn tồn tại sự khác biệt khá lớn giữa quy mô GDP của toàn quốc và của tổng GRDP. Do đó, cần tiếp tục tiến hành xem xét, đánh giá lại quy mô GDP để hoàn thành mục tiêu khắc phục chênh lệch số liệu GDP và GRDP giữa Trung ương và địa phương cả về quy mô và tốc độ.

2. Xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Với mục tiêu thu hẹp phạm vi khu vực kinh tế chưa được quan sát, nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của nền kinh tế, Tổng cục Thống kê đã thực hiện nghiên cứu và xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Đây là cơ sở để tiếp tục củng cố và hoàn thiện nguồn thông tin, phương pháp tính chỉ tiêu GDP và GRDP nhằm xác định đúng và đầy đủ hơn quy mô GDP. Từ đó bổ sung, cập nhật phương pháp luận của SNA 2008; áp dụng phân ngành kinh tế và phân ngành sản phẩm mới vừa được ban hành; rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin từ các cuộc tổng điều tra, từ hồ sơ hành chính của các bộ, ngành có liên quan,… nghiên cứu mở rộng phạm vi quan sát và hạch toán đầy đủ, toàn diện hơn các hoạt động mới xuất hiện trong nền kinh tế. Như vậy, thực hiện Đề án “Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát” là căn cứ và cơ hội đánh giá lại quy mô GDP theo dãy năm thuộc vòng đánh giá lại thứ ba trong lý luận của hệ thống tài khoản quốc gia.

3) Thói quen của người dùng tin trong sử dụng số liệu GDP

Bên cạnh những nguyên nhân về chuyên môn, là thói quen không chấp nhận sự thay đổi số liệu GDP của người dùng tin trong thời gian qua cũng gây khó khăn cho việc đánh giá lại số liệu GDP. Ở Việt Nam, số liệu GDP lần đầu được công bố khi chưa kết thúc kỳ báo cáo là số liệu ước tính nhưng rất được quan tâm sử dụng để so sánh với mức tăng trưởng trong kế hoạch đã đề ra. Hầu hết người dùng tin không chấp nhận sự thay đổi nhất là thay đổi theo hướng làm giảm tốc độ tăng trưởng. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến yêu cầu cần phải xem xét, đánh giá đầy đủ hơn quy mô GDP theo chuỗi năm. Trên thế giới, việc rà soát, đánh giá lại GDP là yêu cầu bắt buộc trong quy trình sản xuất thông tin thống kê. Các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà phân tích kinh tế và người dùng tin cho rằng đó là công việc cần thiết để hoàn chỉnh dãy số liệu sát nhất, phù hợp nhất theo thời gian làm cơ sở để xây dựng và hoạch định chính sách trung và dài hạn.

Đánh giá lại quy mô GDP trên cơ sở phù hợp với lý luận và các khuyến nghị của hệ thống tài khoản quốc gia nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình biên soạn trước đây, tiếp tục hoàn thiện phương pháp chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt động kinh tế ở Việt Nam. Từ đó, nâng cao chất lượng số liệu thống kê, giúp công tác quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển đất nước phù hợp và hiệu quả. Ý nghĩa quan trọng và tác động tích cực nêu trên một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải thực hiện đánh giá lại quy mô GDP.

4. Một số nguyên tắc khi đánh giá lai quy mô Tổng sản phẩm trong nước

4.1. Đảm bảo tính toàn diện

Đánh giá lại quy mô GDP phải đảm bảo đầy đủ phạm vi của tất cả các ngành trong nền kinh tế. Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 và Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 và 2016 là các căn cứ tốt nhất để rà soát toàn bộ phạm vi số liệu tính toán bởi tính toàn diện và bao trùm tối đa của các cuộc Tổng điều tra.

Thực hiện rà soát, xem xét, đánh giá lại quy mô GDP phải xuất phát từ số liệu vi mô của các cuộc tổng điều tra, các cuộc điều tra toàn bộ và điều tra mẫu hàng năm Và tính toán cho các ngành chi tiết từ cấp thấp lên cấp cao để tránh bỏ sót hoặc tính thiếu do thay đổi ngành sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đánh giá lại trên cơ sở sử dụng kết quả tổng điều tra và hồ sơ hành chính của các bộ, ngành, địa phương. Bởi vì, đó là những thông tin chuyên ngành được thu thập, tổng hợp một cách độc lập giúp cơ quan thống kê xem xét, cân nhắc và bổ sung thông tin để sử dụng trong quá trình biên soạn GDP.

Đảm bảo bổ sung các hoạt động, các sản phẩm còn thiếu trong phạm vi tính toán; xuất phát từ năm có số liệu tổng điều tra. Đây là công việc cần thiết và bắt buộc trong quá trình biên soạn GDP để đảm bảo tính đồng nhất về phạm vi và cũng chính là đảm bảo nguyên tắc so sánh theo thời gian.

Cập nhật lý luận SNA 2008, cập nhật Hệ thống phân ngành kinh tế 2018 và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2018.

4.2. Đảm bảo tính lịch sử và tính so sánh

Thực hiện đánh giá lại quy mô GDP phải đảm bảo tính lịch sử, thể hiện qua việc phản ánh đúng và rõ hiện trạng, đặc điểm kinh tế, xã hội của từng năm, từng giai đoạn. Xu thế biến động kinh tế được thể hiện trong tăng trưởng của từng ngành kinh tế qua các năm được tôn trọng. Xem xét, đánh giá từ ngành kinh tế cấp 2 (trừ hoạt động nông nghiệp rà soát chi tiết theo ngành sản phẩm cấp 9) trên cơ sở tôn trọng các diễn biến lịch sử đã phát sinh và được ghi nhận.

Thực hiện đánh giá lại quy mô GDP phải thống nhất về lý luận và thực tiễn nhằm đánh giá đúng và đầy đủ kết quả hoạt động kinh tế của từng năm  đảm bảo so sánh theo chuỗi thời gian và không gian. Do đó, cần kiểm soát quy mô của năm có tổng điều tra và điều tra toàn bộ; sau đó mở rộng cho các năm liền kề.

4.3. Đảm bảo thống nhất quy trình và phương pháp tính

Thực hiện rà soát, đánh giá lại quy mô GDP phải theo quy trình chặt chẽ, khoa học và thống nhất giữa các ngành trong toàn bộ nền kinh tế và thống nhất với kết quả biên soạn GRDP của các địa phương. Thống nhất xem xét, đánh giá lại quy mô GDP từ ngành kinh tế cấp 2, tổng hợp lên ngành kinh tế cấp 1. Riêng ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản thực hiện đánh giá lại từ ngành cấp 3, tổng hợp lên ngành kinh tế cấp 2, cấp 1. Sau đó tổng hợp theo khu vực kinh tế và toàn bộ nền kinh tế.

Thống nhất tính toán toàn bộ hoạt động kinh tế thuộc phạm vi sản xuất theo quy định của Việt Nam.

Thống nhất rà soát theo phương pháp sản xuất, theo giá cơ bản, phù hợp với quy định về phương pháp biên soạn GRDP trong Quyết định số 715/QĐ-TTg.

Thống nhất sử dụng hệ số IC cả nước tính từ hệ số IC năm 2012 theo 8 vùng kết hợp cập nhật quyền số GO hàng năm của 63 tỉnh, thành phố theo ngành kinh tế cấp 2 để phục vụ biên soạn lại GDP.

Thống nhất sử dụng hệ thống chỉ số giá sản xuất (PPI) của cả nước cập nhật quyền số GO hàng năm của 63 tỉnh, thành phố, 8 vùng để xác định chỉ số giá các ngành phục vụ đánh giá lại quy mô GDP.

(Còn nữa)

Nguồn: gso.gov.vn

Tin tức - Sự kiện
Tổng quan thị trường và giá cả tháng 4 năm 2019

Giá xăng dầu tăng theo giá thế giới, ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiên định chính sách tiền tệ linh hoạt giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2019 tăng 0,31% so với tháng trước, tăng 1,0% so với tháng 12/2018, tăng 2,93% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân bốn tháng đầu năm 2019, CPI tăng 2,71% so với cùng kỳ năm 2018 - mức tăng bình quân bốn tháng đầu năm thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Trà Vinh: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2019 tăng 0,68 % so tháng trước

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019 tăng 0,68% so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,6%, tăng chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm như thịt gia cầm tươi sống tăng 3,18%, thịt gia súc tươi sống tăng 1,89%, thịt chế biến tăng 0,83%, thuỷ sản tươi sống tăng 1,94% do bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã được kiểm soát tốt nên lượng tiêu thụ thịt heo cũng ổn định trở lại. Đặc biệt, nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Chol – Chnam – Thmay của đồng bào dân tộc Khmer tăng nên đẩy giá một số mặt hàng thực phẩm tăng cao.

Tin ảnh: ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 trên địa bàn tỉnh

Cùng với cả nước, sáng ngày 01/4/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự lễ ra quân của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Duyên Hải tại UBND xã Ngũ Lạc có ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh; ông Kiên Văn Dung – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện Duyên Hải, ông Nguyễn Biên Thùy – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện cùng với Ban chỉ đạo xã, điều tra viên, Tổ trưởng trên địa bàn.

Trà Vinh: ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Cùng với cả nước, sáng ngày 01/4/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự lễ ra quân của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Duyên Hải tại UBND xã Ngũ Lạc có ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh; ông Kiên Văn Dung – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện Duyên Hải, ông Nguyễn Biên Thùy – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện cùng với Ban chỉ đạo xã, điều tra viên, Tổ trưởng trên địa bàn.

Trà Vinh: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2019 giảm 0,37 % so tháng trước

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 03 năm 2019 giảm 0,37% so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,24%, giảm chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm như thịt gia cầm tươi sống giảm 5,04%, thịt gia súc tươi sống giảm 4,25%, trứng các loại giảm 6,96% do sau tết nhu cầu nguyên liệu gạo tẻ, gạo nếp để làm bánh giảm nên giá cũng ổn định trở lại, hơn nữa, trong tháng nông dân ở một số địa phương đang thu hoạch rộ vụ lúa Đông Xuân cộng với tình hình xuất khẩu gạo chưa được khả quan nên thương lái hạn chế thu mua làm cho giá lúa giảm.

Cả nước đã sẵn sàng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở

Với các tiện ích của công nghệ thông tin và kết quả thành công của Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 sắp diễn ra trong tháng 4/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kỳ vọng, 10 năm tới sẽ không cần phải tổ chức Tổng điều tra lần thứ 6. Như tin đã đưa, chiều nay 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo việc chuẩn bị để sẵn sàng thu nhập thông tin Tổng điều tra bắt đầu từ ngày 1/4/2019 và kéo dài trong 25 ngày.

Hai tháng đầu năm nay, cả nước có 15.979 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 15.979 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 247,4 nghìn tỷ đồng, giảm 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 25,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15,5 tỷ đồng, tăng 46,7%. Nếu tính cả 531,2 nghìn tỷ đồng vốn điều chỉnh của các doanh nghiệp thay đổi vốn đăng ký thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 2 tháng là 778,6 nghìn tỷ đồng. 

Hội thảo việc làm cho thanh niên ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển

Để xác định cách thức cụ thể đối với lao động trẻ và hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách thiết kế, xây dựng công cụ phù hợp nhằm đánh giá chi tiết, cụ thể hơn tỷ lệ tham gia thị trường lao động của thanh niên, ngày 22/02/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tổ chức Hội thảo việc làm cho thanh niên ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Tham dự và chủ trì Hội thảo có bà Vũ Thị Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động (TCTK); ông John Bluedorn – Chuyên gia kinh tế cao cấp, Văn phòng đại diện IMF tại Hà Nội và bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chuyên gia kinh tế, Văn phòng đại diện IMF tại Hà Nội. 

Trà Vinh: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2019 tăng 1,47 % so tháng trước

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 02 năm 2019 tăng 1,47% so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,93%, tăng chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm như thịt gia cầm tươi sống tăng 6,62%, thịt chế biến tăng 3,64%, thuỷ hải sản tươi sống tăng 6,74% do tháng 02 trùng vào dịp Tết cổ truyền nên nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hoá, dịch vụ của người dân diễn ra rất sôi động để chào đón năm mới dẫn đến giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm tăng cao, riêng các mặt hàng lương thực giảm do sau tết nhu cầu nguyên liệu gạo tẻ, gạo nếp để làm bánh giảm nên giá cũng ổn định trở lại

Họp báo về Đề án Thống kê Khu vực Kinh tế chưa được quan sát

Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp báo về Đề án Thống kê Khu vực Kinh tế chưa được quan sát. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký phê duyệt theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì Họp báo. Tham dự Họp báo có Lãnh đạo TCTK, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK; đại diện các Bộ ban ngành có liên quan; các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập Đề án; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và Hà Nội đến đưa tin.

12345678910...>>
Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 4 năm 2019 


CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp

+16,41

           +33,89

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng   

   +20,33

Chỉ số giá tiêu dùng
+0,68

     +4,02

 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 5 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/5/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  30/5/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2019 30/5/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh