Thứ hai, Ngày 9 Tháng 12 Năm 2019 - 11:08 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn ...

Thực hiện Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết gọn là BCĐ) Trung ương, BCĐ Trung ương biên soạn Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Mục đích của công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra nhằm thực hiện cuc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên c nước din ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót các điểm dân cư, hộ dân cư trong xã, phường; giúp người lập bảng kê, điều tra viên xác định đúng phạm vi địa bàn điều tra (viết gọn là ĐBĐT) được phân công thực hiện thu thập thông tin; BCĐ các cấp nắm được số ợng ĐBĐT làm sở cho việc lập kế hoạch huy động nguồn lực, tuyển chn, tập huấn lực lượng tham gia điều tra; BCĐ các cấp tổ chức, chỉ đạo và quản lý hiệu quả cuộc Tổng điều tra; Làm cơ sở xây dựng dàn mẫu chủ cho các cuộc điều tra chọn mẫu hộ dân cư giai đoạn 2019 - 2029.

Chi tiết tệp đính kèm

Tổng điểu tra dân số và nhà ở năm 2019
Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam cam kết; đặc biệt nhấn mạnh số liệu điều tra không liên quan đến các vấn đề hộ khẩu, hộ tịch, thu thuế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

 

 

Trà Cú: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 01/3/2019 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Trà Cú, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số cho thành viên ban chỉ đạo huyện, giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban thường trực ban chỉ đạo tỉnh.

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tinTổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 19 tháng 02 năm 2019, Thường trực ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh; các thành viên BCĐ và văn phòng BCĐ tỉnh; Trưởng ban, Phó ban, Chánh văn phòng BCĐ cấp huyện và công chức Chi cục Thống kê tham dự và làm giảng viên tập huấn nghiệp vụ cấp huyện; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Trà Vinh đến dự và đưa tin.

Công văn tuyển chọn Tổ trưởng, Điều tra viên

Để thực hiện tốt công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Trà Vinh có công văn số 24/CV-BCĐ, ngày 14/01/2019 về việc tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tại công văn yêu cầu Tổ trưởng nên ưu tiên chọn các thành viên BCĐ cấp xã, công chức văn phòng – Thống kê hoặc người có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm và cam kết dành đủ thời gian để quản lý ĐTV trong thời gian điều tra tại địa bàn theo quy định. Điều tra viên là lực lượng trực tiếp thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn điều tra, có vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng thu thập thông tin và sự thành công của cuộc Tổng điều tra. Vì vậy điều tra viên phải có sức khỏe và tinh thần trách nhiệm cao, phải có và sử dụng thành thạo máy tính bảng, điện thoại thông minh để thực hiện điều tra bằng phiếu điện tử (CAPI) trong Tổng điều tra.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 12/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành kế hoạch số 1692/KH-STTTT-TTBCXB về thông tin, tuyên truyền công tác  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; đồng thời thông qua công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu, hợp tác với lực lượng điều tra cung cấp thông tin, kê khai đúng, đầy đủ các nội dung phục vụ cho công tác Tổng điều tra.

Giám sát lập bảng kê, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Kim Sơn, huyện Trà Cú

 Ngày 13 tháng 12 năm 2018, ông Trương Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã Kim Sơn, huyện Trà Cú về công tác Lập bảng kê cùng đi có ông Huỳnh Quốc Hùng, Thống kê viên Chi cục Thống kê huyện, thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo huyện. 

Sổ tay quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một hoạt động thống kê phức tạp, có quy mô lớn, liên quan đến toàn thể người dân và phải huy động sức người, sức của rất lớn. Do vậy, để đảm bảo việc tổ chức thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương trong các giai đoạn thực hiện Tổng điều tra, đặc biệt là giai đoạn thu thập thông tin, cần biên soạn tài liệu hướng dẫn về công tác quản lý các công việc của Tổng điều tra nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Tổng điều tra.

Sổ tay hướng dẫn lập Bảng kê hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Trong bối cảnh Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 không thực hiện vẽ sơ đồ chi tiết địa bàn điều tra thì Bảng kê hộ cần được đặc biệt quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng thông tin của Bảng kê hộ phục vụ công tác thu thập thông tin. Bảng kê hộ đóng vai trò quan trọng trong quản lý và thực hiện Tổng điều tra; giúp cho cuộc Tổng điều tra được diễn ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót địa bàn, hộ và các nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ. 

Hướng dẫn sử dụng Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thiết lập mạng lưới thông tin điều tra là một nhiệm vụ rất quan trọng góp phần vào thành công của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tuy nhiên, đây là công việc phức tạp liên quan chặt chẽ giữa vấn đề nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin với khối lượng lớn. Do vậy, công chức được giao nhiệm vụ thiết lập mạng lưới thông tin điều tra cần nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn này để nắm rõ các quy trình và nội dung thực hiện. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương trân trọng giới thiệu tài liệu Hướng dẫn sử dụng Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp dùng cho giai đoạn thiết lập mạng lưới thông tin điều tra để thống nhất thực hiện trên toàn quốc.

Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết gọn là BCĐ) Trung ương, BCĐ Trung ương biên soạn Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

12
Số liệu thống kê tháng

  Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 11/2019 
(tăng/giảm so cùng kỳ năm 2018)
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 
10,43% 
 
Tổng mức bán lẻ háng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 12,02% 
 
Chỉ số giá (CPI)
 4,31%

 

Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 12 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/12/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  30/12/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2019 30/12/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh