Thứ tư, Ngày 14 Tháng 11 Năm 2018 - 4:23 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn ...

Thực hiện Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết gọn là BCĐ) Trung ương, BCĐ Trung ương biên soạn Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Mục đích của công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra nhằm thực hiện cuc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên c nước din ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót các điểm dân cư, hộ dân cư trong xã, phường; giúp người lập bảng kê, điều tra viên xác định đúng phạm vi địa bàn điều tra (viết gọn là ĐBĐT) được phân công thực hiện thu thập thông tin; BCĐ các cấp nắm được số ợng ĐBĐT làm sở cho việc lập kế hoạch huy động nguồn lực, tuyển chn, tập huấn lực lượng tham gia điều tra; BCĐ các cấp tổ chức, chỉ đạo và quản lý hiệu quả cuộc Tổng điều tra; Làm cơ sở xây dựng dàn mẫu chủ cho các cuộc điều tra chọn mẫu hộ dân cư giai đoạn 2019 - 2029.

Chi tiết tệp đính kèm

Tổng điểu tra dân số và nhà ở năm 2019
Sổ tay quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một hoạt động thống kê phức tạp, có quy mô lớn, liên quan đến toàn thể người dân và phải huy động sức người, sức của rất lớn. Do vậy, để đảm bảo việc tổ chức thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương trong các giai đoạn thực hiện Tổng điều tra, đặc biệt là giai đoạn thu thập thông tin, cần biên soạn tài liệu hướng dẫn về công tác quản lý các công việc của Tổng điều tra nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Tổng điều tra.

Sổ tay hướng dẫn lập Bảng kê hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Trong bối cảnh Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 không thực hiện vẽ sơ đồ chi tiết địa bàn điều tra thì Bảng kê hộ cần được đặc biệt quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng thông tin của Bảng kê hộ phục vụ công tác thu thập thông tin. Bảng kê hộ đóng vai trò quan trọng trong quản lý và thực hiện Tổng điều tra; giúp cho cuộc Tổng điều tra được diễn ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót địa bàn, hộ và các nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ. 

Hướng dẫn sử dụng Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thiết lập mạng lưới thông tin điều tra là một nhiệm vụ rất quan trọng góp phần vào thành công của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tuy nhiên, đây là công việc phức tạp liên quan chặt chẽ giữa vấn đề nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin với khối lượng lớn. Do vậy, công chức được giao nhiệm vụ thiết lập mạng lưới thông tin điều tra cần nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn này để nắm rõ các quy trình và nội dung thực hiện. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương trân trọng giới thiệu tài liệu Hướng dẫn sử dụng Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp dùng cho giai đoạn thiết lập mạng lưới thông tin điều tra để thống nhất thực hiện trên toàn quốc.

Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết gọn là BCĐ) Trung ương, BCĐ Trung ương biên soạn Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Quyết định về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW về việc ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 26 tháng 6 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 10 năm 2018 


CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp

+0,77

           +93,74

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng   

   +14,45

Chỉ số giá tiêu dùng
+0,31

     +4,65

 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 11 năm 2018
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/11/2018
Chỉ số giá tiêu dùng  30/11/2018
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 11 tháng năm 2018 30/11/2018

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh